پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

دوره های شغلی

دوره های شغلی

آموزش های شغلی به چهار دسته تقسیم می شوند:1- آموزش های ویژه کارمندان استخدام آزمایشی2- آموزش های ارتقاء شغلی3-آموزش های تمدید قرارداد کار معین4- آموزش های کوتاه مدت خارج از کشور